När vi erbjuder njurvård som ger bättre livskvalitet strävar vi efter att uppfylla våra åtaganden gentemot såväl samhälle som miljö samtidigt som våra patienter alltid står i fokus för allt vi gör.

Vårt åtagande gentemot dig

Den som drabbats av kronisk njursjukdom har i många fall svåröverskådliga behov och andra åkommor som exempelvis diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. Det är mycket möjligt att du träffar våra sjuksköterskor oftare än vänner och familj om du regelbundet besöker våra kliniker för dialys. Vi inser att du lätt kan hamna vid sidan av i samhället på grund av den vård du behöver, och vi strävar därför att göra denna viktiga del av din tillvaro så trivsam som möjligt genom att sätta medkänsla och mänsklig kontakt i första rummet.

Vi ser också gärna att du själv deltar inför beslut om din behandling och om du kan och orkar med så finns vi där för att hjälpa dig att lära dig hur du kan hantera vissa delar av din vård på egen hand. Metoder av detta slag gör att vi kan förbättra vårdutfallen, sänka dödstalen och minska vårdtiden på sjukhus. Allt detta bidrar till att minska vårdbördan och i förlängningen se till att andra som behöver hjälp också får det.

Vårt engagemang i utvecklingsländer och nya marknader

I många utvecklingsländer avlider patienter med kronisk njursjukdom eftersom de saknar tillgång till effektiv behandling. Vi vill se till att patienter i dessa länder erbjuds högkvalitativ njurvård. Vi har strikta rutiner för att gå in på nya marknader som ser till att vi endast bedriver verksamhet på platser där lokal praxis tillåter att vi arbetar enligt samma höga standard som vanligt. Vi samarbetar med lokala myndigheter och uppdragsgivar för att utforma en nationell njurvårdsstrategi som ger utrymme för nya vårdmodeller.

När vi tar steget in i ett nytt land eller förvärvar en ny klinik är vi ytterst medvetna om att vi måste etablera bästa möjliga vårdstandarder för att lyckas förbättra patientutfallen. För att säkerställa att vi kan uppfylla våra egna högt ställda krav genomför vi förhandsgranskningar, utvärderar resultaten efter de första hundra dagarna och sedan på nytt efter ett år. Varenda gång har vi sett att vårdstandarden och patienternas upplevelse av våra kliniker har förbättrats.

Våra metoder är gynnsamma för innovationskraften inom vårdsektorn och genom att utveckla ny teknik kan vi uppnå avsevärt bättre vårdutfall och förnya vår bransch på många plan. Vi har förändrat kliniker på ett avgörande sätt genom att automatisera datainsamling och minimera antalet mänskliga fel vid avrapportering. Detta i sin tur förbättrar standardiseringen, ökar patientsäkerheten och minskar vår miljöpåverkan. Allt detta sammantaget gör oss övertygade om det faktum att vårt digitala ”spegelprogram” kommer att förändra vårdens tillgänglighet och i slutänden göra det möjligt för våra specialister att erbjuda grundläggande tjänster för dialysbehandling på svårtillgängliga platser. Vår vision innefattar en värld där en skicklig njurläkare i Sverige eller Portugal kan hjälpa sjuksköterskor i Centralafrika att bistå med vård och stöd.

Spara vatten och energi

Rent vatten är nödvändigt för säker dialys, och vi söker ständigt efter nya sätt att minimera vår miljöpåverkan utan att för den skull göra avkall på våra standarder eller utsätta patienter för risk. Vi bedriver ett aktivt samarbete med tillverkare av dialysmaskiner för att minska både vatten- och energiförbrukning samtidigt som vi standardiserar klinikernas utformning på ett sådant sätt att vattenförbrukningen blir så liten som möjlig.

Vi omvärderar löpande våra hållbarhetsmål. I detta arbete sätts en fråga alltid i fokus: vården. Kärnan i vår verksamhet är alltid vård och omsorg. Vi strävar efter att ta hand om dig, om samhället och vår miljö. 

Länk till Diaverum Global

 

Relaterat innehåll

Om Diaverum Sverige
En global tjänsteleverantör
Njursjukvård som förbättrar livskvaliteten