Godkännande

Din åtkomst till och användning av webbplatsen: www.Diaverum.com (”webbplatsen”) regleras av dessa användningsvillkor samt tillämpliga lagar och förordningar. Genom att använda webbplatsen godtar du utan begränsningar dessa användningsvillkor och accepterar att de utgör hela avtalet mellan dig och Diaverum AB, organisationsnr 559140-5344, och alla dess dotterbolag (”Diaverum”) vad gäller användningen av denna webbplats och ersätter eventuella tidigare överenskommelser gällande ditt bruk av webbplatsen. Du vidgår att du inte har godkänt användningsvillkoren utifrån eventuella muntliga eller skriftliga underlag från Diaverum som inte ingår i detta avtal.

Diaverum förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum ändra dessa användningsvillkor utan föregående meddelande. Senaste ändringsdatum anges längst ned i dessa användningsvillkor. Du ansvarar för att regelbundet besöka webbplatsen för att se om uppdateringar har skett. Diaverum kan dock enligt eget gottfinnande anslå ett meddelande på webbplatsen som informerar om viktiga ändringar av användningsvillkoren. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att en sådan ändring har genomförts innebär det att du godkänner ändringen. Använd inte webbplatsen om du inte godtar dessa användningsvillkor.

Användning av webbplatsen

Försåvitt inte annat uttryckligen anges på webbplatsen är all immateriell egendom, inklusive men inte begränsat till bilder, illustrationer, ikoner, fotografier, tekniker, dokument, programvara och tjänster som hör till webbplatsen, sådan immateriell egendom som ägs av, kontrolleras av eller är licensierad till Diaverum eller till dem närstående parter. Utöver vad Diaverum uttryckligen har godkänt får du inte ändra, kopiera, reproducera, återpublicera, överföra, distribuera, sälja, licensiera, hyra ut, ställa ut eller visa upp, redigera eller anpassa den immateriella egendomen på något sätt.

Oaktat ovanstående har du rätt att ladda ned immateriell egendom från webbplatsen för personligt och icke-kommersiellt bruk förutsatt att du inte återpublicerar eller distribuerar detta material och att alla uppgifter om upphovsrätt, varumärken och annan immateriell egendomsinformation kvarstår. Diaverum vare sig hävdar eller garanterar att din användning av den immateriella egendom som visas på webbplatsen inte innebär intrång på rättigheter tillhörande tredje part som inte ägs av eller är närstående till Diaverum.

Det är förbjudet att använda immateriell egendom från webbplatsen oavsett syfte eller på annat sätt än vad som dessa användningsvillkor uttryckligen tillåter utan föregående uttryckligt medgivande från Diaverum.
Diaverum förutsätter att du respekterar webbplatsens integritet och du får bland annat inte (i) överföra skadligt innehåll som t.ex. sabotageprogram, trojaner eller virus, eller innehåll som på annat sätt kan störa webbplatsen; (ii) på artificiell väg manipulera webbplatsen via skript, botar, insticksprogram, tillägg eller andra automatiska processer; (iii) störa webbplatsen genom att manipulera, sondera eller testa dess känslighet; eller (iv) på annat sätt utnyttja webbplatsen i strid mot dessa användningsvillkor.

Medicinsk information/villkor

Produktinformationen på webbplatsen tillhandahålls av Diaverum och är endast avsedd som allmän information. Sådan information får därför inte tolkas som medicinsk eller professionell rådgivning. Många av de läkemedelsprodukter och medicintekniska produkter som omnämns måste förskrivas av vården och alla dessa produkter är eventuellt inte tillgängliga i alla länder. Om du är sjuk ska du kontakta din egen läkare eller vårdgivare eftersom Diaverum inte erbjuder personlig medicinsk diagnostik eller rådgivning om behandlingar. Vårdpersonal kan hitta fullständig medicinsk information i produktens bipacksedel. Informationen om produkterna kan variera beroende på land. Patienter, läkare och annan vårdpersonal bör referera till lokala medicinska resurser och tillsynsmyndigheter för att få tillämplig information. Regelverken i många länder begränsar (och i vissa fall förbjuder) Diaverums möjligheter att tillhandahålla information och/eller besvara patienternas frågor avseende våra receptbelagda produkter. Däremot kommer Diaverum att besvara frågor från och tillhandahålla information till behörig vårdpersonal i enlighet med lokala bestämmelser.

Ansvarsfriskrivning

All immateriell egendom, information och alla tjänster på webbplatsen tillhandahålls i ”befintligt skick” utan någon form av garantier, vare sig antydda eller uttryckliga, för att materialet är aktuellt, korrekt, komplett, säljbart, lämpat för ett visst ändamål eller inte gör intrång på annans immateriella rättigheter.

Diaverum vidtar rimliga ansträngningar för att försäkra sig om att informationen på webbplatsen är korrekt och uppdaterad, dock kan uppgifterna vara föråldrad, innehålla tekniska eller typografiska fel. Diaverum förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande uppdatera, ändra, korrigera och/eller förbättra den immateriella egendomen, informationen och tjänsterna på webbplatsen samt de produkter och program som beskrivs.

Ansvarsbegränsning

Diaverum, dess chefer, medarbetare eller närstående parter kommer under inga omständigheter att kunna hållas ansvariga för skador som uppstår på grund av användning, utebliven användning eller följderna av användning av webbplatsen eller den immateriella egendom, information eller tjänster som denna eller andra liknande webbplatser innehåller oavsett om detta bygger på garanti, avtal, avtalsbrott eller annan rättslig teoretisk form och oavsett om man har informerats om risken för sådana skador. Om din användning av immateriell egendom, information eller tjänster från denna webbplats leder till behov av service, reparation eller åtgärd av utrustning eller data är du ansvarig för kostnaderna för detta.

Information du ger oss

Om inte annat föreskrivs i vår integritetspolicy kommer alla meddelanden eller immateriell egendom som du överför till webbplatsen via elektronisk post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, att behandlas som icke-konfidentiell generisk information. Allt som du överför eller publicerar tillhör därefter Diaverum eller dess närstående företag och kan komma att användas för vilket syfte som helst inklusive men inte begränsat till reproducering, offentliggörande, överföring, publicering, sändning och anslag. Diaverum har dessutom tillstånd, utan att kompensation utgår till dig, att använda eventuella idéer, koncept, kunskaper eller tekniker från den kommunikation du skickar till webbplatsen, oavsett syfte och inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter med utgångspunkt från sådan information.

Ingen värvningsverksamhet

Ingen information på denna webbplats syftar till att främja försäljning i annan domvärjo än där Diaverum redan bedriver verksamhet, endera direkt eller via en auktoriserad representant, och ska heller inte tolkas som reklam för någon produkt som inte är lämpad för försäljning eller marknadsföring i det land där läsaren är bosatt.

Andra webbplatser som länkar till webbplatsen

Diaverum har inte granskat tredjepartswebbplatser som länkar till webbplatsen och ansvarar inte för innehållet på några sådana sidor. Om du vill lägga in en länk till Diaverum på din webbplats får du endast länka till vår startsida, www.diaverum.com. Du får inte länka till någon annan plats utan föregående skriftligt tillstånd från Diaverum. Om du länkar till Diaverum godtar du att utforma länken på ett sådant sätt att den inte ger intryck av att Diaverum på något sätt stödjer eventuella produkter, tjänster eller synpunkter som din webbplats tillhandahåller. Det är också förbjudet för tredje part att använda citat eller utsnitt från webbplatsen på tredjepartswebbplatser utan föregående skriftligt tillstånd.

Länkar från webbplatsen till andra webbplatser

Länkar från webbplatsen till andra webbplatser som inte ägs eller hanteras av Diaverum kan erbjudas webbplatsens besökare som en service. Om du klickar på en sådan länk för att lämna webbplatsen bör du vara medveten om att Diaverum inte har kontroll över andras webbplatser. Din användning av sådana webbplatser omfattas inte av våra användningsvillkor och vår integritetspolicy, utan de regelverk som gäller för den aktuella webbplatsen. Om Diaverum länkar till en annan webbplats ska detta inte tolkas som om Diaverum stödjer, sponsrar eller har någon relation till denna tredje part eller innehållet på den webbplats som länken leder till. Diaverum ansvarar inte för länkar som leder från Diaverum till andra parter, och i synnerhet ansvarar Diaverum inte för att deras innehåll är korrekt eller lagligt. Diaverum bär inget ansvar för eventuella brott mot eller brister i tredje parts integritetspolicyer.

Inlägg på webbplatsen

Diaverum kan komma att ge webbplatsens besökare möjlighet att delta i diskussioner, chattar, överföringar, anslagstavlor och liknande forum på webbplatsen. Det är förbjudet att göra inlägg eller överföra innehåll som är kränkande, skadligt, felaktigt eller på annat sätt olämpligt (”förbjudet innehåll”) till sådana forum. Diaverum kan inte granska eller kontrollera innehåll och information som besökarna på sådana forum lägger upp och ansvarar på intet sätt för eventuellt förbjudet innehåll som webbplatsens besökare tillhandahåller. Diaverum strävar dock efter att avlägsna eventuellt förbjudet innehåll från webbplatsen så snart som möjligt efter att man har fått kännedom om detta. Diaverum ser därför gärna att du rapporterar sådant innehåll på webbplatsen som är olagligt, kränkande, grovt eller på annat sätt bryter mot dessa användningsvillkor. Diaverum kommer också att samarbeta till fullo med brottsbekämpande myndigheter eller domstolsföreläggande som instruerar att Diaverum uppger vem som har lagt upp sådant förbjudet innehåll.

Följder

Om Diaverum får kännedom om att du har brutit mot några av de villkor som finns i dessa användningsvillkor kan Diaverum omgående vidta avhjälpande åtgärder vilket kan inbegripa att du inte längre får använda de tjänster som Diaverum erbjuder och avlägsna innehåll som du har lagt upp på webbplatsen. Detta kan göras när som helst och utan föregående meddelande. Om Diaverum har drabbats av skada på grund av ditt handlande kan Diaverum efter eget gottfinnande begära skadestånd från dig.

Frågor eller kommentarer

Om du har frågor eller kommentarer om dessa användningsvillkor eller webbplatsen är du välkommen att kontakta oss
Diaverum AB
organisationsnr 559140-5344,
Hyllie Boulevard 53
215 37 Malmö
Sverige
Telefonnummer: 046-287 30 00

Avstående och särskiljning

Alla bestämmelser, ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar i dessa användningsvillkor tillämpas i den utsträckning som gällande lagstiftning medger. Din jurisdiktion tillåter eventuellt inte viss garantifriskrivning eller vissa former av ansvarsbegränsning, och därför kan det vara så att en del av dessa användningsvillkor (inklusive avsnittet ”Ansvarsbegränsning”) inte gäller dig. Ingenting i dessa användningsvillkor är avsedda att begränsa eventuella rättigheter som du kan ha och som inte är begränsade genom lag.

Om Diaverum inte lyckas genomdriva villkor i dessa användningsvillkor ska detta inte tolkas som om man har avstått från en sådan rättighet.

Om någon bestämmelse i dessa användningsvillkor är att betrakta som olaglig, ogiltig eller omöjlig att genomdriva ska detta inte leda till att återstående bestämmelser i dessa användningsvillkor betraktas som ogiltiga eller omöjliga att genomdriva, utan de förblir giltiga och ska verkställas i den utsträckning gällande lagstiftning medger.

Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Försåvitt inte annat krävs enligt gällande lagstiftning i din jurisdiktion ska dessa användningsvillkor tillämpas i enlighet med svensk lagstiftning utan att val av tillämplig lag eller motstridiga rättsliga principer beaktas. Du och Diaverum är överens om att eventuella tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår i samband med dessa användningsvillkor ska hanteras av det svenska domstolsväsendet.

Senaste ändringsdatum:
2021-10-27