Den här integritetspolicyn respektive cookiepolicyn gäller din interaktion med Diaverum AB eller något av dess dotterbolag (gemensamt benämnda ”Diaverum”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) i huvudsak på vår webbplats http://www.diaverum.com/ (”Webbplatsen”).

Den här webbplatsen tillhandahålls av Diaverum AB, (”Registeransvarig”).
Diaverum AB
Organisationsnummer 559140-5344
Hyllie Boulevard 53
215 37 Malmö

Sverige
Telefonnummer: 046-287 30 00

Diaverum AB som registeransvarig ansvarar för att skydda dina personuppgifter och vårt mål är att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med det här Integritetsmeddelandet och tillämplig lagstiftning, vilket från och med 25 maj 2018 är EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Din integritet är mycket viktig för oss och vi förstår ditt behov av lämpligt skydd och hantering av eventuella personuppgifter som du delar med dig av till oss. Därför har vi utvecklat den här integritetspolicyn (vår ”Integritetspolicy”) som beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller huvudsakligen information insamlad av oss från vår Webbplats, men kan även omfatta information från andra källor, till exempel information insamlad via källor offline eller via andra webbplatser som ägs och drivs av Diaverums dotterbolag.

Diaverum AB har utsett ett Dataskyddsombud som kan kontaktas via e-post: SE.DPO@diaverum.com eller via postadressen:

Diaverum AB
Dataskyddsombud
Hyllie Boulevard 53
215 37 Malmö
Sverige
Telefonnummer: 046-287 30 00

Personuppgifter

De flesta av Diaverums tjänster och funktioner på Webbplatsen kräver ingen registrering vilket gör att du kan besöka Webbplatsen utan att uppge vem du är. Men för att kunna tillhandahålla vissa tjänster och funktioner till dig kan vi komma att begära vissa personuppgifter om dig. Sådana personuppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till,

 • ditt namn,
 • namnet på din organisation (i förekommande fall),
 • din e-postadress,
 • din e-postadress och
 • ditt telefonnummer.

För vissa tjänster kan du även anmodas tillhandahålla viss begränsad medicinsk information. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska, vilket innebär att om du väljer att inte tillhandahålla dessa kanske du inte kan få tillgång till vissa delar av Webbplatsen eller så kan vi inte besvara din förfrågan.

Som regel betraktas all information som direkt eller indirekt är kopplad till en fysisk person som personuppgifter. Detta omfattar foton och ljudinspelningar av individer även om inga namn nämns. Krypterade data och olika typer av elektroniska identiteter, som IP-nummer, betraktas som personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Samtycke

Alla platser på den här Webbplatsen där du anmodas tillhandahålla personuppgifter har en länk till den här Integritetspolicyn. Genom att godkänna den här Integritetspolicyn och tillhandahålla dina personuppgifter på en sådan plats eller på annat sätt, bekräftar du och samtycker du till Diaverums insamling och användning av dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen i den här Integritetspolicyn.

Användning av personuppgifter

Innan vi samlar in personuppgifter uppger vi i vilka syften insamlingen av personuppgifter sker. Vi samlar in och använder dina personuppgifter enbart med avsikt att uppfylla dessa syften och informerar dig om sådana syften när vi efterfrågar denna information. Till exempel kan vi samla in och använda personuppgifter för att erbjuda dig produkter eller tjänster eller för att fakturera dig för produkter eller tjänster som du efterfrågat. Vi kan även komma att använda informationen för att marknadsföra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig eller för att kommunicera med dig i andra syften.

Den rättsliga grunden för vår insamling, lagring och användning av personuppgifter omfattar: 

 • våra berättigade intressen av att kunna erbjuda anpassade produkter och tjänster, administrera vår webbplats och verksamhet, personanpassa vår webbplats för dig, möjliggöra din användning av tjänsterna på vår webbplats, hantera förfrågningar och klagomål framställda av eller om dig i samband med din användning av vår webbplats
 • ditt samtycke, ditt uttryckliga och informerade godkännande av vår användning av dina personuppgifter
 • vårt fullgörande av avtal, om ett avtal mellan dig och oss har ingåtts

Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för angivna syften, för att uppfylla eventuella krav i gällande lagar och förordningar eller tills du har återkallat ditt samtycke.

Ingen profilering eller automatiskt beslutsfattande utförs baserat på dina personuppgifter.

Om du skickar oss ett direkt e-postmeddelande hanterar vi personuppgifterna i detta med respekt för din integritet och i enlighet med denna integritetspolicy.

Överföring av information till tredje part

Vi varken säljer, delar eller på annat sätt delar med oss av dina personuppgifter till tredje part utöver vad som anges i den här Integritetspolicyn. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till Diaverums dotterbolag eller andra tredje parter med vilka Diaverum har ett avtalsförhållande i syfte att främja behandlingen av personuppgifterna i enlighet med det syfte/de syften som informationen ursprungligen samlades in för, till exempel för utförande av tjänster, bedömning eller teknisk support. Sådan överföring sker endast om dotterbolaget eller aktuell tredje part har avtalat med Diaverum att personuppgifter  endast kommer att användas för avtalat syfte/avtalade syften och inom de begränsningar som var aktuella vid den ursprungliga insamlingen av informationen.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra detta i enlighet med gällande lag, domstolsförelägganden eller myndighetsföreskrifter, eller om detta krävs för rättsliga utredningar eller brottsutredningar.

Dessutom, i händelse av omorganisation, samgående eller försäljning, kan vi komma att överföra dina personuppgifter till relevant tredje part under förutsättning att denna tredje part samtycker till att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.
Vi kan använda oss av externa leverantörers tjänster för att bistå oss i insamlingen och behandlingen av den information som beskrivs i det här avsnittet och alla sådana tredje parter är då förpliktigade att fullgöra ovan beskrivna skyldigheter.

Dina rättigheter

 • Du har rätt till insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära att få ta del av dessa.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (till exempel om personuppgifterna inte längre krävs för det angivna syftet).
 • Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett explicit syfte har du alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke.
 • Du har även rätt att invända mot viss typ av behandling av dina personuppgifter och att begära begränsningar i behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan resultera i att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter.
 • Du har även rätt få dina personuppgifter överförda till dig i ett maskinläsbart format och att överföra dina personuppgifter till en annan registeransvarig.

Sådan begäranden ska hanteras på ett skyndsamt och korrekt sätt. Vid en begäran om radering av personuppgifter gäller eventuella krav i tillämpliga lagar och förordningar.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss här:

Diaverum AB
Postadress: Hyllie Boulevard 53
215 37 Malmö
Sverige
Telefonnummer: 046-287 30 00

Om du har några invändningar eller klagomål som gäller hur vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att anföra klagomål till Datainspektionen eller relevant tillsynsmyndighet.

Säkerhet och sekretess

För att skydda sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter använder vi datanätverk som bland annat skyddas av brandväggar och lösenord. Vi har vidtagit erforderliga tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

Överföring av personuppgifter utomlands

Eftersom Diaverum är ett multinationellt företag har vi databaser i olika rättskipningsområden och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till någon av Diaverums databaser utanför det land som du är bosatt i. Följaktligen kan dina personuppgifter komma att överföras till en databas utanför EEA (European Economic Area). Det kan hända att dessa länder inte har liknande dataskyddslagar som gäller i EEA. Om vi på detta sätt överför dina personuppgifter till ett land utanför EEA kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är adekvat skyddade genom lämpliga skyddsåtgärder, standardiserat dataskyddsavtal eller genom att förlita oss på ett EU-konstaterande av ”adekvat skyddsnivå”. Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EEA utan en adekvat skyddsnivå i följande fall: Om du har lämnat ditt uttryckliga och informerade samtycke därtill eller när överföringen är nödvändig med hänsyn till fullgörandet av ett avtal eller ett rättsligt anspråk.

Meddelande om ändringar

Diaverum förbehåller sig rätten att då och då göra ändringar av den här Integritetspolicyn. Datum för senaste ändring anges i slutet av den här Integritetspolicyn. Om vi gör ändringar i den här Integritetspolicyn och det sätt som vi använder dina personuppgifter på kommer dessa ändringar att publiceras på den här sidan. Se därför till att regelbundet kontrollera sidan för vår Integritetspolicy. Om vi vid något tillfälle önskar använda dina personuppgifter på ett sätt som skiljer sig från det som angavs vid tidpunkten för insamlingen av dem har du rätt att bli informerad av oss och, i tillämpliga fall, ge ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter på detta nya sätt.

Frågor eller kommentarer

Kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer kring vår Integritetspolicy, Cookiepolicy eller Användarvillkor:

Diaverum AB
Organisationsnummer 559140-5344
Hyllie Boulevard 53
215 37 Malmö
Sverige
Telefonnummer: 046-287 30 00

Datum för senaste ändring: den 8 juli 2020.